വെൽഡൺ പങ്കാളികൾ

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ:

benchmark
foxconn
flextronics
qsc
1
itech
dialight
csi
1

യോഗ്യതയുള്ള മെറ്റീരിയൽ വിതരണക്കാർ:

shengyikeji
jiantao
1
ixolz
rogers
2
iteq
arlon
3
hongrendianzi
2